+359 897 820 047 / 877 968 832 cop_dupnica@abv.bg
Изберете страница

Център за обществена подкрепа

Цоп град Дупница

Чувствата ви са в хаос, не знаете към кого да се обърнете, няма кой да ви помогне… Обърнете се към нас!

За нас

Какво правим?

Работа по случай:

 • оценка на случая
 • оценка на семейството
 • оценка на детето
 • оценка на средата
 • индивидуален план на услугата
 • изпълнение на плана
 • преглед на плана
 • приключване на случая

Интервизия и супервизия на случая

Какво организираме?
 •  Ваканционни програми
 • Обучения и тренинги
 • Фамилна конференция
Как работим?

Заедно с потребителите!

Услуги

1.  Психологически, юридически и семейни консултации
2.  Образователна подкрепа за деца в риск – ателиета по:

 • Приложно и изобразително изкуство, арт терапия;
 • Детска анимация, театър, музика, спорт, западен език;
 • Придобиване на умения за независим живот – готварство, шев, бродерия и др.

Същност

Комплекс от социални услуги насочени към намиране на подходяща семейна среда (биологично, разширено семейство, приемно семейство, осиновяване) или подкрепа интегрирането в общността на деца и младежи в риск, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадането от училище, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми.

Програма училище за родители

Програмата има за цел да допринесе за изграждане на доверие между родителя и детето, да подкрепи връзката и общуването между родител и дете по позитивен начин, както и да помогне на родителя да придобие и развие алтернативни позитивни стратегии. 

Виж още

Въведение в темата за ролята на родителя

 • Различието в отглеждането на детето
 • Представи за родителски капацитет
 • Разпросранени схащания за отношенията родител – дете 

Умения: Да се ориентират за притежателя на проблема.

Обучителни методи:

 • Методи за представяне на информация – лекция,доклад,презентация
 • Методи за активно въвличане на обучаваните:

Дискусия , Мозъчна атака, Работа в  групи , Упражнение , Ролеви игри ,Лангаж ,Казус

Виж още

Стилове на възпитание

 •  Анкета –какъв е моя стил
 • Авторитетен стил
 • Авторитарен стил
 • Либерален стил
 • Индиферентен стил

Умения:

 • Да ползват метода „Активно слушане”, за да помогнат  на децата и другите  да решават собствените си проблеми

Обучителни методи:

 • Методи за представяне на информация – лекция,доклад,презентация
 • Методи за активно въвличане на обучаваните:
 • Дискусия , Мозъчна атака, Работа в  групи , Упражнение , Ролеви игри ,Лангаж ,Казус

Виж още

Ефективно общуване с децата

 •  Да израстем заедно
 • Разбирам те ,искаш да играеш
 • Подходи при определяне на правила и споразумения
 • Бонуси и санкции
 • Договаряне за изпълнения на задачи

Умения:

Да прилагат  метода „Аз-послание”, за да имат възможността да   конфронтират неприемливото поведение на децата  и другите  и това да доведе до неговата промяна.

Обучителни методи:

 • Методи за представяне на информация – лекция,доклад,презентация
 • Методи за активно въвличане на обучаваните:

Дискусия , Мозъчна атака, Работа в  групи , Упражнение , Ролеви игри ,Лангаж ,Казус

Виж още

Адрес

2600 гр. Дупница
ул. Велико Търново №2

Работно време

M-F: 8am – 4pm
Weekends: Closed

Телефон и имейл

0701 / 5 04 41
cop_dupnica@abv.bg

Полезно

Синя стая

Актуално

v

Потребители

Хора, които могат да се възползват ит услугите ни

 • деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
 • деца ползващи постоянна грижа и техните семейства;
 • деца ползващи седмична грижа и техните семейства;
 • деца ползващи дневна грижа и техните семейства;

 • деца, на които предстои напускане на институция и техните семейства;
 • семейства, при които има риск от изоставяне на дете или настаняване в институция;
 • кандидати или вече одобрени приемни семейства;
 • кандидати или вече одобрени осиновители;

 • деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
 • семейства, които търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
 • Професионалисти в социалните услуги в общността.

Students

After School programs

Faculty

Years Established

Свържете се с нас

Адрес:  2600 гр. Дупница, ул. "Велико Търново" №2

Телефон: +359 897 820 047 / 0877968832

Email: cop_dupnica@abv.bg ; dimitar.shopov89@gmail.com

Работно време:

09.00 - 17.30
Понеделник - Петък